Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Havo
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • CKV 2
 • CKV 3
 • Dans
 • Drama
 • Filosofie
 • Handvaardigheid
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Muziek
Vakinhoud
 • Arm en rijk
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Redeneervaardigheid
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Handreiking
 • Samenhang
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Burgerschap
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Cultuur3

27-7-2015
Alaerts, L., Hinnekint, K.,  Stijnen, J., & Vanesser, J. (2012). Cultuur3. Leuven: KU Leuven.
ISBN

9789081346764

Deze publicatie is gericht op kunstvakdocenten en -secties in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars en beleidsbepalers. Zij is bedoeld als ‘denkkader voor cultuureducatie’. Elke leraar zou een cultuurleraar moeten zijn is de opvatting van de auteurs. Net zoals het taalbeleid niet enkel de verantwoording is van taalleerkrachten. Dit is mogelijk als we loskomen van een te enge opvatting over wat cultuur eigenlijk is. Een belangrijk deel van dit boek besteedt dan ook aandacht aan het scherpstellen van deze brede definitie van cultuur die de auteurs voor ogen hebben. In het boek wordt eveneens een werkmodel voor lerarenopleidingen en secundair onderwijs gepresenteerd dat enerzijds theoretisch onderbouwd is en anderzijds tegemoet wil komen aan de behoefte die leeft in lerarenopleidingen en in het voortgezet onderwijs met betrekking tot het brede begrip cultuureducatie.
Contactpersoon