Sector
 • Po
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie

Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren

27-7-2015
Onderwijsraad & Raad voor Cultuur. (2012). Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren. Den Haag: Onderwijsraad/Raad voor Cultuur.
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij cultuureducatie in het primair onderwijs. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur adviseren het ministerie van OCW gezamenlijk over hoe scholen in het primair onderwijs kunnen worden ondersteund bij het verzorgen van kwalitatief goede cultuureducatie. Zij constateren dat cultuureducatie vaak een marginale plek inneemt in het curriculum van scholen. Drie hoofdaanbevelingen moeten ervoor zorgen dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs terechtkomt: ontwikkel een referentiekader cultuureducatie; bevorder de deskundigheid op school; stel de culturele infrastructuur meer in dienst van de scholen.