Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Po
Vakgebied
 • CKV
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstzinnige oriëntatie
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Doorlopende leerlijn Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

27-7-2015
Meijs, L., & Tuinen, S. van. (2010). Doorlopende leerlijn kunst en cultuur (PO-havo/vwo). Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor docenten van de kunstvakken op havo/vwo en leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs. Het is een overzicht van de doorlopende leerlijn vanuit de kerndoelen in het primair onderwijs naar via onderbouw in het voortgezet onderwijs naar de examenprogramma’s in de bovenbouw Het geeft richting en houvast bij het inrichten van de kunstvakken en het afstemmen hiervan op het vervolgonderwijs c.q. de examenprogramma’s.