Cultuur in de spiegel in de praktijk: een leerplankader voor cultuuronderwijs1102218-3-2014 09:41:10172http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf Interne publicatie2014Heusden, B. van;Monique van der Hoeven;Luc Sluijsmans;Ria van de VorleDe afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk. Deze handreiking is het resultaat van die samenwerking. Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor cultuurcoördinatoren en leraren in primair en voortgezet onderwijs, en daarnaast voor schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en andere geïnteresseerden die hun cultuuronderwijs vanuit een fundament vorm willen geven. Pdf-bestand
V.R. (Viola) van Lanschot Hubrecht1707927-3-2017 00:04:0135htmlFalseaspxProfielpagina
Kunstvakken in so / vso280929-3-2017 12:26:07htmlFalseaspxHoe wordt kunstzinnige oriëntatie in het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gegeven? Hoe kunnen scholen het aanbod afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. ...Website artikelpagina
Reactie-LKCA-op-eindadvies-Platform-Onderwijs-20321353829-3-2017 12:26:07htmlFalseaspxHet Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en –participatie (LKCA) geeft in 'Eindadvies Onderwijs2032: kansen voor cultuureducatie' een reactie op het eindadvies van het platform Onderwijs 2032. Website artikelpagina
Tijdschrift Cultuur + Educatie 441354629-3-2017 12:26:07htmlFalseaspxDit nummer is gewijd aan het afscheid van Folkert Haanstra als bijzonder hoogleraar Cultuureducatie en Cultuurparticipatie. Naast de integrale tekst van zijn afscheidscollege bevat het bijdragen over kunsteducatie, muzikaal leren en onderzoek doen.SLO Duiding2016<h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Effecten van kunsteducatie</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Folkert Haanstra blikt terug op veertig jaar onderzoek naar de effecten en opbrengsten van cultuureducatie. Hij doet dat vanuit de verschillende rollen die hij als onderzoeker heeft gespeeld&#58; die van sceptische buitenstaander, van betrokken wetenschapper en van idealist.&#160; </span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Waarde van kunst</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Zonder kunst blijven we gevangen in ons kleine wereldje en leren we niets, stelt Kees Vuyk in zijn essay. Die waarde van kunst ten volle te kunnen benutten vraagt wel de vaardigheid om kunst te ‘lezen’. En precies daarom is &#160;kunsteducatie noodzakelijk. &#160;&#160;&#160;</span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Het muzikale lichaam</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Elke leraar weet hoe hij het beste kennis kan overdragen. Melissa Bremmer bestudeerde deze zogeheten <em>pedagogical content knowledge</em> van vakleerkrachten muziek. Ze beschrijft hoe lichaamstaal van de leerkracht een wezenlijk element vormt in het muzikale leerproces van kleuters.</span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Eisen voor onderzoek </span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Grootschalig kwantitatief onderzoek, zo maakt Koen van Eijck in zijn bijdrage duidelijk, past niet goed bij de gedifferentieerde praktijk van cultuureducatie. Hij beschrijft op welke manieren je de tegelijkertijd de praktijk recht kunt doen en voldoen aan eisen voor gedegen onderzoek. </span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Tien jaar master kunsteducatie</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">De hbo-master kunsteducatie viert haar tweede lustrum. Wat levert een scholing in onderzoeksvaardigheden op voor de kunsteducatieve praktijk? Marike Hoekstra en Talita Groenendijk gingen hierover in gesprek met enkele studieleiders van deze master en maken de balans op.</span></p>Boek
Drs. P.G. (Pascal) Marsman1231527-3-2017 00:01:0730htmlFalseaspxProfielpagina
Ruimte voor cultuur1353729-3-2017 12:26:0725htmlFalseaspxMinister Bussemaker formuleert in 'Ruimte voor cultuur' de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. SLO Duiding2015<p>Minister Bussemaker formuleert in 'Ruimte voor cultuur' de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Het beleid van de minister richt zich op de thema's cultuureducatie, talentontwikkeling, de maatschappelijke waarde van cultuur, digitalisering en internationaal cultuurbeleid. De belangrijkste speerpunten in haar beleid zijn innovatie en profilering, kwaliteit en samenwerking. Instellingen moeten de ruimte krijgen om te innoveren, experimenteren, nieuw publiek aan te trekken en vooral samenwerking te zoeken binnen en buiten de cultuursector. </p><h2>Cultuureducatie</h2><p>Samen met de Raad voor Cultuur vindt de minister dat cultuureducatie een onlosmakelijk onderdeel van de brede vormende opdracht van het onderwijs moet zijn. In de vorige beleidsperiode is veel gebeurd op het gebied van cultuureducatie&#58; de lancering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, de ondertekening van het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs, de ontwikkeling van een leerplankader kunstzinnige oriëntatie, het ondersteunen voor meer en beter muziekonderwijs voor kinderen in het basisonderwijs in samenwerking met private partijen, de ontwikkeling van een stimuleringsregeling voor het vmbo, de cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs voor 10 jaar veilig stellen en het introduceren van de MBO-kaart.</p><p>Aandachtspunten in de komende beleidsperiode zijn&#58; doorgaande leerlijnen in het primair onderwijs, vmbo en mbo, deskundigheidsbevordering van leerkrachten, een betere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de inzet van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs en het mbo. In afwachting op het advies van het platform onderwijs 2032 zal het vervolgtraject verder worden ontwikkeld. De ambitie om de komende tien jaar structureel in te zetten op goed cultuuronderwijs is leidend voor de minister en de staatssecretaris van onderwijs.</p>Pdf-bestand
Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs handreiking1353929-3-2017 12:26:0783htmlFalseaspxSLO Duiding2015Stéfanie van Tuinen<p><span class="ms-rteFontSize-1" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">De brochure </font><font color="#000000"><em>Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs</em> bestaat uit een handreiking met bijlage waarin praktische hulpmiddelen zijn opgenomen. De brochure helpt leerkrachten op weg om lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader kunstzinnige oriëntatie in de praktijk te brengen. In de brochure vindt u informatie over alle <span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">vakken van kunstzinnige oriëntatie&#58; beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed, over het leerplankader en de stappen uit het creatieve proces. Met een uitgewerkt praktijkvoorbeeld en handige checklists kunt u meteen zelf aan de slag. </font></span></font></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;">Meer informatie over het leerplankader&#58; <a href="http&#58;//kunstzinnigeorientatie.slo.nl/">http&#58;//kunstzinnigeorientatie.slo.nl/</a></span></font></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"></span></font></span>&#160;</p>Pdf-bestand
Reflectie op het ontwerpproces van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie1354029-3-2017 12:26:0727htmlFalseaspxSLO Duiding2014Stéfanie van Tuinen<p>​Sinds juni 2014 is er een leerplankader kunstzinnige oriëntatie, dat richtinggevend is voor de invulling van dit lesonderdeel op basisscholen. In dit artikel wordt stil gestaan bij de leerplankundige perspectieven en inhoudelijke overwegingen, keuzes en dilemma's die tijdens het ontwerpproces van dit kader een rol hebben gespeeld.</p>Pdf-bestand
Muziekeducatie doen we samen1354829-3-2017 12:26:0746htmlFalseaspxHoe kunnen kunstvakopleidingen, pabo’s, basisscholen, educatieaanbieders en beleidsmakers het muziekonderwijs in het primair onderwijs gezamenlijk verder verbeteren? SLO Duiding2016<p>​Het onderzoeksproject omvat een literatuuronderzoek over muziekonderwijs in Nederland, een literatuuronderzoek met good practices wereldwijd, een overzicht met curriculumvergelijking, en lesmateriaal en een meetinstrument voor gezamenlijke stages. De onderzoekers spraken met het onderwijsveld (leerkrachten en directeuren van basisscholen), het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van de AHK, gemeente Amsterdam, muziekvakdocenten en muziekscholen, muziekeducatie-aanbieders van Amsterdam (Amuze), individuele inhoudelijk deskundigen, pabo-docenten muziek (Netwerk Muziekdocenten Pabo) en pabo-docenten beeldend, drama en dans.&#160;</p><h2 class="BasistekstLKCA"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">Aanbevelingen&#58;</span></h2><ol><li>Zorg&#160;er als overheid voor dat muziekonderwijs een vaste, duurzame plaats krijgt binnen het curriculum van de basisschool.</li><li>Neem het leerplankader van het SLO als uitgangspunt voor zowel de lange leerlijn muziek in de basisschool, als de scholing voor groeps- en vakleerkrachten. Zo ontstaat een basis voor het ontwikkelen en hanteren van een gemeenschappelijke taal bij muziekles.</li><li>Koppel binnen- en buitenschools muziekonderwijs door een goede lokale infrastructuur en een doorlopende leerlijn.</li><li>Ontwikkel meer ruimte voor het vak muziek op de pabo.</li><li>Streef naar een visie op muziekonderwijs waarbij de pabo’s en de conservatoria samenwerken, elkaars kennis benutten, elkaar inspireren en elkaars wereld beter leren kennen zodat er een gemeenschappelijke taal ontstaat voor muziekonderwijs.</li><li>Neem samenwerkingsprojecten waar peer learning door studenten van de pabo’s en conservatoria centraal staat, op in het curriculum van beide opleidingsinstituten.</li><li>Geef muziekles in het speciaal onderwijs een vaste plaats in de curricula van de opleidingsinstituten.</li><li>Stel een lectoraat muziekeducatie primair onderwijs in.</li><li>Ontwerp scholing voor groeps- en vakleerkrachten gezamenlijk vanuit pabo’s en conservatoria.</li></ol><h2 class="BasistekstLKCA"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">Vertaalslag naar andere kunstdisciplines</span></h2><p class="BasistekstLKCA">De bevindingen en aanbevelingen van het project zijn ook te vertalen naar knelpunten in andere kunstvakken, zoals beeldende kunst, dans en drama&#58;</p><p class="BasistekstLKCA" style="text-indent&#58;-18pt;margin-left&#58;36pt;"></p><ul><li><span style="text-indent&#58;-18pt;">&#160; &#160;Onzekerheid van de groepsleerkracht in de klas.</span></li><li><span style="text-indent&#58;-18pt;">&#160; &#160;Beperkte kennis van het reilen en zeilen van een basisschool door de vakleerkracht.</span></li><li><span style="text-indent&#58;-18pt;">&#160; &#160;Het niet begrijpen of spreken van elkaars taal.</span></li></ul>Pdf-bestand