Curriculumspiegel 2015: deel A: generieke trendanalyse1092315-4-2015 10:09:533461http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen: een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen.Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen tweede fase : tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo/vwo2956914-3-2007 10:30:42377http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Dinsbach, G.Deze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 ingaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen meer vrijheid en keuzemogelijkheden voor de invulling van hun onderwijs. De examenprogramma’s voor alle vakken zijn geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. SLO ondersteunt hierbij door handreikingen per vak aan te bieden. Deze handreiking betreft de schoolexamens tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.Pdf-bestand
Redeneren en formuleren bij kunst vakken: een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs3934128-9-2018 14:50:44186http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Meestringa, T.;Pascal Marsman;Bart van der LeeuwDe taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de kunstvakken.Pdf-bestand
Reactie-LKCA-op-eindadvies-Platform-Onderwijs-20321353813-1-2019 01:06:05htmlFalseaspxHet Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en –participatie (LKCA) geeft in 'Eindadvies Onderwijs2032: kansen voor cultuureducatie' een reactie op het eindadvies van het platform Onderwijs 2032. Website artikelpagina
Tijdschrift Cultuur + Educatie 445108013-1-2019 01:06:05htmlFalseaspxDit nummer is gewijd aan het afscheid van Folkert Haanstra als bijzonder hoogleraar Cultuureducatie en Cultuurparticipatie. Naast de integrale tekst van zijn afscheidscollege bevat het bijdragen over kunsteducatie, muzikaal leren en onderzoek doen.SLO Duiding2016<h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Effecten van kunsteducatie</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Folkert Haanstra blikt terug op veertig jaar onderzoek naar de effecten en opbrengsten van cultuureducatie. Hij doet dat vanuit de verschillende rollen die hij als onderzoeker heeft gespeeld&#58; die van sceptische buitenstaander, van betrokken wetenschapper en van idealist.&#160; </span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Waarde van kunst</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Zonder kunst blijven we gevangen in ons kleine wereldje en leren we niets, stelt Kees Vuyk in zijn essay. Die waarde van kunst ten volle te kunnen benutten vraagt wel de vaardigheid om kunst te ‘lezen’. En precies daarom is &#160;kunsteducatie noodzakelijk. &#160;&#160;&#160;</span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Het muzikale lichaam</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Elke leraar weet hoe hij het beste kennis kan overdragen. Melissa Bremmer bestudeerde deze zogeheten <em>pedagogical content knowledge</em> van vakleerkrachten muziek. Ze beschrijft hoe lichaamstaal van de leerkracht een wezenlijk element vormt in het muzikale leerproces van kleuters.</span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Eisen voor onderzoek </span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Grootschalig kwantitatief onderzoek, zo maakt Koen van Eijck in zijn bijdrage duidelijk, past niet goed bij de gedifferentieerde praktijk van cultuureducatie. Hij beschrijft op welke manieren je de tegelijkertijd de praktijk recht kunt doen en voldoen aan eisen voor gedegen onderzoek. </span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Tien jaar master kunsteducatie</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">De hbo-master kunsteducatie viert haar tweede lustrum. Wat levert een scholing in onderzoeksvaardigheden op voor de kunsteducatieve praktijk? Marike Hoekstra en Talita Groenendijk gingen hierover in gesprek met enkele studieleiders van deze master en maken de balans op.</span></p>Boek
Addendum vakspecifieke trendanalyse 2017106013-1-2019 01:06:05125htmlFalseaspxAanvulling op de Vakspecifiek trendanalyse 2015, waarin actuele ontwikkelingen in het curriculum van kunst en cultuuronderwijs zijn beschreven. SLO Duiding2017<p>De Vakspecifieke Trendanalyse Kunst en Cultuur beschrijft per onderwijssector de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. De publicatie is bedoeld voor&#160;lerarenopleidingen, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Dit Addendum bevat o.a.&#160;een schets van de bijdrage van de kunstvakken aan de drie hoofddoelen van toekomstig onderwijs&#58; kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Daarnaast&#160;een historisch overzicht van wijzigingen en ontwikkelingen in de kunstvakken vanaf de invoering van het basisonderwijs, de basisvorming en de tweede fase; plus&#160;een hoofdstuk specifiek&#160;over de ontwikkelingen binnen muziekonderwijs. Het laatste hoofdstuk bevat een vergelijking op hoofdlijnen van internationale curricula. </p>
Kunstvakken in so/vso280913-1-2019 01:06:052199htmlFalseaspxHoe wordt kunstzinnige oriëntatie in het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gegeven? Hoe kunnen scholen het aanbod afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. ...Website artikelpagina
Bezoek ons tijdens de NOT 2019587115-1-2019 11:10:59124htmlFalseaspxDe NOT 2019: vijf dagen inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daar ontbreekt vanzelfsprekend ook SLO niet. In hal 3, standnr. A028 gaan we graag met u in gesprek over curriculumontwikkeling in de school. Nieuwspagina
alles-over-kerndoelen-en-examenprogrammas1174413-1-2019 01:06:051259htmlFalseaspxOp deze pagina staan voor po en onderbouw vo directe verwijzingen naar de kerndoelen voor de kunstvakken. Ook kunt u vanuit deze pagina voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo direct naar examenprogramma's, syllabi en handreikingen voor de kunstvakkenWebsite artikelpagina
Drs. P.G. (Pascal) Marsman1231513-1-2019 01:02:1891htmlFalseaspxProfielpagina