Cultuur in de spiegel5108319-9-2018 09:10:4348htmlFalseaspxCultuur in de spiegel kadert en duidt de begrippen kunst en cultuur. Deze begrippen geven aan met welke vaardigheden wij betekenis kunnen geven aan ons denken en doen, hoe wij kunnen reflecteren op cultuur en ons cultureel zelfbewustzijn ontwikkelen. SLO Duiding2010<p>​Cultuur in de spiegel kadert en duidt de begrippen kunst en cultuur. Deze begrippen geven aan met welke vaardigheden wij betekenis kunnen geven aan ons denken en doen, hoe wij kunnen reflecteren op cultuur en ons cultureel zelfbewustzijn ontwikkelen. En vooral ook hoe aan te sluiten bij de (ontwikkeling van de) leerling. ​</p><p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>In deze onderzoekspublicatie wordt de cultuurtheorie van Van Heusden uiteen gezet. Van Heusden geeft antwoord op de vragen&#58; Wat is cultuur? Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? En hoe zorg je dat het past bij de leerling? Deze theorie is de basis van het empirisch deel van het onderzoek&#58; SLO en de RUG onderzochten met de docenten van pilotscholen wat deze theorie kan betekenen voor het huidige cultuuronderwijs.</p><p><br> &#160;</p><p><br><br>&#160;</p>Pdf-bestand
Reactie-LKCA-op-eindadvies-Platform-Onderwijs-20321353819-9-2018 09:10:43htmlFalseaspxHet Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en –participatie (LKCA) geeft in 'Eindadvies Onderwijs2032: kansen voor cultuureducatie' een reactie op het eindadvies van het platform Onderwijs 2032. Website artikelpagina
Tijdschrift Cultuur + Educatie 445108019-9-2018 09:10:43htmlFalseaspxDit nummer is gewijd aan het afscheid van Folkert Haanstra als bijzonder hoogleraar Cultuureducatie en Cultuurparticipatie. Naast de integrale tekst van zijn afscheidscollege bevat het bijdragen over kunsteducatie, muzikaal leren en onderzoek doen.SLO Duiding2016<h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Effecten van kunsteducatie</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Folkert Haanstra blikt terug op veertig jaar onderzoek naar de effecten en opbrengsten van cultuureducatie. Hij doet dat vanuit de verschillende rollen die hij als onderzoeker heeft gespeeld&#58; die van sceptische buitenstaander, van betrokken wetenschapper en van idealist.&#160; </span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Waarde van kunst</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Zonder kunst blijven we gevangen in ons kleine wereldje en leren we niets, stelt Kees Vuyk in zijn essay. Die waarde van kunst ten volle te kunnen benutten vraagt wel de vaardigheid om kunst te ‘lezen’. En precies daarom is &#160;kunsteducatie noodzakelijk. &#160;&#160;&#160;</span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Het muzikale lichaam</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Elke leraar weet hoe hij het beste kennis kan overdragen. Melissa Bremmer bestudeerde deze zogeheten <em>pedagogical content knowledge</em> van vakleerkrachten muziek. Ze beschrijft hoe lichaamstaal van de leerkracht een wezenlijk element vormt in het muzikale leerproces van kleuters.</span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Eisen voor onderzoek </span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Grootschalig kwantitatief onderzoek, zo maakt Koen van Eijck in zijn bijdrage duidelijk, past niet goed bij de gedifferentieerde praktijk van cultuureducatie. Hij beschrijft op welke manieren je de tegelijkertijd de praktijk recht kunt doen en voldoen aan eisen voor gedegen onderzoek. </span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Tien jaar master kunsteducatie</span></h2><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">De hbo-master kunsteducatie viert haar tweede lustrum. Wat levert een scholing in onderzoeksvaardigheden op voor de kunsteducatieve praktijk? Marike Hoekstra en Talita Groenendijk gingen hierover in gesprek met enkele studieleiders van deze master en maken de balans op.</span></p>Boek
Addendum vakspecifieke trendanalyse 2017106019-9-2018 09:10:4395htmlFalseaspxAanvulling op de Vakspecifiek trendanalyse 2015, waarin actuele ontwikkelingen in het curriculum van kunst en cultuuronderwijs zijn beschreven. SLO Duiding2017<p>De Vakspecifieke Trendanalyse Kunst en Cultuur beschrijft per onderwijssector de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. De publicatie is bedoeld voor&#160;lerarenopleidingen, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Dit Addendum bevat o.a.&#160;een schets van de bijdrage van de kunstvakken aan de drie hoofddoelen van toekomstig onderwijs&#58; kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Daarnaast&#160;een historisch overzicht van wijzigingen en ontwikkelingen in de kunstvakken vanaf de invoering van het basisonderwijs, de basisvorming en de tweede fase; plus&#160;een hoofdstuk specifiek&#160;over de ontwikkelingen binnen muziekonderwijs. Het laatste hoofdstuk bevat een vergelijking op hoofdlijnen van internationale curricula. </p>
Kunstvakken in so/vso280919-9-2018 09:10:431797htmlFalseaspxHoe wordt kunstzinnige oriëntatie in het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gegeven? Hoe kunnen scholen het aanbod afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. ...Website artikelpagina
alles-over-kerndoelen-en-examenprogrammas1174419-9-2018 09:10:43968htmlFalseaspxOp deze pagina staan voor po en onderbouw vo directe verwijzingen naar de kerndoelen voor de kunstvakken. Ook kunt u vanuit deze pagina voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo direct naar examenprogramma's, syllabi en handreikingen voor de kunstvakkenWebsite artikelpagina
Drs. P.G. (Pascal) Marsman1231516-9-2018 00:03:1388htmlFalseaspxProfielpagina
Ruimte voor cultuur1353719-9-2018 09:10:4366htmlFalseaspxMinister Bussemaker formuleert in 'Ruimte voor cultuur' de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. SLO Duiding2015<p>Minister Bussemaker formuleert in 'Ruimte voor cultuur' de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Het beleid van de minister richt zich op de thema's cultuureducatie, talentontwikkeling, de maatschappelijke waarde van cultuur, digitalisering en internationaal cultuurbeleid. De belangrijkste speerpunten in haar beleid zijn innovatie en profilering, kwaliteit en samenwerking. Instellingen moeten de ruimte krijgen om te innoveren, experimenteren, nieuw publiek aan te trekken en vooral samenwerking te zoeken binnen en buiten de cultuursector. </p><h2>Cultuureducatie</h2><p>Samen met de Raad voor Cultuur vindt de minister dat cultuureducatie een onlosmakelijk onderdeel van de brede vormende opdracht van het onderwijs moet zijn. In de vorige beleidsperiode is veel gebeurd op het gebied van cultuureducatie&#58; de lancering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, de ondertekening van het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs, de ontwikkeling van een leerplankader kunstzinnige oriëntatie, het ondersteunen voor meer en beter muziekonderwijs voor kinderen in het basisonderwijs in samenwerking met private partijen, de ontwikkeling van een stimuleringsregeling voor het vmbo, de cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs voor 10 jaar veilig stellen en het introduceren van de MBO-kaart.</p><p>Aandachtspunten in de komende beleidsperiode zijn&#58; doorgaande leerlijnen in het primair onderwijs, vmbo en mbo, deskundigheidsbevordering van leerkrachten, een betere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de inzet van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs en het mbo. In afwachting op het advies van het platform onderwijs 2032 zal het vervolgtraject verder worden ontwikkeld. De ambitie om de komende tien jaar structureel in te zetten op goed cultuuronderwijs is leidend voor de minister en de staatssecretaris van onderwijs.</p>Pdf-bestand
Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs handreiking1353919-9-2018 09:10:43165htmlFalseaspxSLO Duiding2015Stéfanie van Tuinen<p><span class="ms-rteFontSize-1" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">De brochure </font><font color="#000000"><em>Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs</em> bestaat uit een handreiking met bijlage waarin praktische hulpmiddelen zijn opgenomen. De brochure helpt leerkrachten op weg om lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader kunstzinnige oriëntatie in de praktijk te brengen. In de brochure vindt u informatie over alle <span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">vakken van kunstzinnige oriëntatie&#58; beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed, over het leerplankader en de stappen uit het creatieve proces. Met een uitgewerkt praktijkvoorbeeld en handige checklists kunt u meteen zelf aan de slag. </font></span></font></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;">Meer informatie over het leerplankader&#58; <a href="http&#58;//kunstzinnigeorientatie.slo.nl/">http&#58;//kunstzinnigeorientatie.slo.nl/</a></span></font></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"></span></font></span>&#160;</p>Pdf-bestand
Reflectie op het ontwerpproces van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie1354019-9-2018 09:10:4365htmlFalseaspxSLO Duiding2014Stéfanie van Tuinen<p>​Sinds juni 2014 is er een leerplankader kunstzinnige oriëntatie, dat richtinggevend is voor de invulling van dit lesonderdeel op basisscholen. In dit artikel wordt stil gestaan bij de leerplankundige perspectieven en inhoudelijke overwegingen, keuzes en dilemma's die tijdens het ontwerpproces van dit kader een rol hebben gespeeld.</p>Pdf-bestand