Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Kunstvakken 1

Verduidelijking examenprogramma Kunstvakken 1

1-3-2017

Het huidige examenprogramma Kunstvakken 1 is een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel van alle leerwegen in het vmbo. De inhoud van het examenprogramma richt zich op een brede culturele en kunstzinnige vorming van leerlingen. In de praktijk worden dit ook wel CKV-activiteiten genoemd.

Vragen uit de praktijk over de kunstvakken in het vmbo

De afgelopen jaren hebben de vakverenigingen, SLO en OCW veel vragen ontvangen van kunstvakdocenten uit het vmbo. De vragen gingen veelal over de interpretatie van het examenprogramma. Deze inhoudelijke vragen bleken lastig te beantwoorden.
Na onderzoek werd geconstateerd dat er verschil zit tussen het huidige examenprogramma Kunstvakken 1 en de wet. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) kent voor het vmbo geen CKV. In de wet is wel geregeld dat scholen de praktijk van 'ten minste één van de kunstdisciplines (beeldende vorming, muziek, dans of drama)' moeten aanbieden in het gemeenschappelijk deel van de bovenbouw van alle leerwegen in het vmbo. Dit wordt in het huidige examenprogramma Kunstvakken 1 onvoldoende duidelijk.

Werkgroep Kunstvakken 1

Vanaf januari 2017 is op verzoek van OCW en onder leiding van SLO een werkgroep actief die het examenprogramma verduidelijkt. De werkgroep bestaat uit experts die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het examenprogramma Kunstvakken 1 (inclusief CKV), vertegenwoordigers van de vakverenigingen en vmbo-docenten (kunstvakken). Hun taak is de eindtermen zodanig te formuleren dat duidelijker naar voren komt dat leerlingen niet alleen culturele activiteiten kunnen meemaken en ervaren, maar ook eigen werk kunnen produceren en presenteren.

Het resultaat en het tijdpad

Het resultaat van de werkgroep zal in het voorjaar van 2017 voorgelegd worden aan de staatssecretaris. Het voorstel zal recht doet aan de wet- en regelgeving en passen bij de huidige praktijk van scholen. Er is geen sprake van vernieuwing of verzwaring. Indien de staatsecretaris akkoord gaat met het voorstel zal het verduidelijkte programma vermoedelijk ingevoerd worden voor leerlingen die in augustus 2017 in leerjaar 3 van het vmbo zitten. Daarna zal bij het programma een handreiking gemaakt worden.