Sector
 • So
 • Vso
 • So/Vso
 • Vo
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstzinnige oriëntatie
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Concretisering kerndoelen

30-4-2015

​Binnen het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn globale kerndoelen geformuleerd die gelden voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie (po) of voor kunst & cultuur (onderbouw vo). Om docenten een extra houvast te bieden heeft SLO deze kerndoelen geconcretiseerd.

Het concretiseren van de kerndoelen heeft tot doel docenten een beeld te geven van wat zij leerlingen bij kunstzinnige oriëntatie (po) en bij kunst en cultuur (vo) kunnen aanbieden. SLO heeft daarbij de kerndoelen uitgewerkt in inhouden en activiteiten. In het basisonderwijs zijn deze inhouden en activiteiten ook wel bekend als de tussendoelen en leerlijnen (TULE).

De SLO-publicaties rondom de concretisering van de kerndoelen zijn handreikingen die leraren zicht geven op de invulling van de kerndoelen in de onderwijspraktijk. Binnen het leergebied kunst & cultuur in de onderbouwvo wordt daarbij gebruikt gemaakt van de Kunst & Cultuurschijf. Deze schijf gaat uit van leeropgaven waarin alle vijf de kerndoelen een plek krijgen en de bijbehorende voorbeelden laten zien hoe het onderwijsaanbod voor de verschillende kunstvakken er uit zou kunnen zien. De inhouden en activiteiten van TULE, voor het basisonderwijs, geven zicht op de verkaveling van het onderwijsaanbod over de acht leerjaren. Een beschrijving van inhouden en activiteiten per twee leerjaren laat zien hoe een dergelijke verkaveling zou kunnen plaatsvinden. Met de nadruk op ‘zou kunnen’ want er zijn ook andere mogelijkheden om het onderwijsaanbod te organiseren dan de uitwerkingen van TULE. Zo biedt het leerplankader kunstzinnige oriëntatie bijvoorbeeld zicht op competenties met betrekking tot het creatieve proces en hoe die zijn uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en voor cultureel erfgoed. De tussendoelen van TULE zijn binnen dit leerplankader verwerkt. Binnen het leerplankader zijn echter geen didactische aanwijzingen verwerkt. Daarvoor biedt TULE een rijke beschrijving.