Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Vo
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
Vakgebied
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Beeldende vorming vmbo
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Muziek
Leerplankundig thema
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
Trefwoorden
 • Trendanalyse
 • Curriculumspiegel
 • Kunst en cultuur

Vakspecifieke trendanalyse kunst en cultuur

13-10-2015

​Lanschot Hubrecht, van, V, Marsman, P & Tuinen, van, S. (2015) Kunst en cultuur. Vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.

Deze publicatie geeft een beschrijving en een analyse van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen het curriculum voor kunst- en cultuuronderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. De trendanalyse richt zich op voornamelijk op lerarenopleiders, beleidsmakers, directies,  leerplanontwikkelaars en onderzoekers rondom onderwijs in kunst en cultuur. Hoofdstuk 2 gaat in op het belang van onderwijs in kunst en cultuur en schetst het waartoe hiervan. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum per onderwijssector. Het vertrekpunt in dit hoofdstuk zijn de wettelijke documenten, voorts wordt in het hoofdstuk geschetst hoe het beoogde curriculum in de praktijk wordt uitgevoerd, wat daarbij opvalt, en wat bekend is over de realisatie daarvan. In hoofdstuk 4 worden (sectoroverstijgende) trends en leerplankundige ontwikkelingen in het kunst- en cultuuronderwijs beschreven en de daaruit voortkomende leerplankundige knelpunten benoemd. Hoofdstuk 5 zoomt in op sectorspecifieke leerplankundige ontwikkelingen en uitdagingen. Op basis van de voorgaande hoofdstukken geeft hoofdstuk 6 een overzicht van de leerplankundige aandachtspunten en uitdagingen die een oplossing kunnen zijn voor de geconstateerde leerplankundige knelpunten. Tot slot: bijlage 1 bevat de lijst met personen die geraadpleegd zijn en bijlage 2 geeft een overzicht van alle (examen)vakken in het kunst- en cultuuronderwijs.

​